Prigovor jer tijelo nije objavilo na webu akte i odluke

Dozvola: CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)

Objavljeno: (uredi)

Predstavka na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama

P R E D S T A V K A

Izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti . Bilo tko može podijeti predstavku. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §3 članka 10. stavka 1. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer su tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje.

Na internetskim stranicama tijela razvidno je da tijelo nije objavilo opće akte i odluke koje donose a kojima se utječe na interese korisnika čime tijelo krši ranije spomenutu zakonsku obvezu. Podnositelj predstavke navodi kao razlog predstavke kršenje zakonske obveze jer na svojim internetskim stranicama ne objavljuje informacije o aktima i odlukama.

Povjerenik odnosno ovlašteni službenici u Uredu povjerenika (inspektori i drugi) razmotrit će svaku predstavku te će, ako navode ocijeni osnovanim, tražiti izvješće od tijela javne vlasti te ga uputiti da hitno otkloni utvrđene nezakonitosti. Podnesena predstavka može biti poticaj za provedbu inspekcijskog nadzora. O aktivnostima i mjerama poduzetima po predstavci podnositelj će biti obaviješten.

U dana .

Srdačan pozdrav,

Obrazac nije potrebno vlastoručno potpisati i može se dostaviti digitalnim putem na email adresu Povjerenika za informiranje (npr. ispisati u PDF datoteku i priložiti u email).