Prigovor jer tijelo nije objavilo na webu podatke o službeniku za informiranje

Dozvola: CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)

Objavljeno: (uredi)

Predstavka na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama

P R E D S T A V K A

Izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti . Bilo tko može podijeti predstavku. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §3 članka 10. stavka 1. točka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer nisu objavili na svojim internetskim stranicama obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Podnositelj predstavke navodi kao razlog predstavke kršenje zakonske obveze jer na svojim internetskim stranicama ne objavljuje informacije o pristupu informacijama ili nije imenovalo službenika za informiranje.

Povjerenik odnosno ovlašteni službenici u Uredu povjerenika (inspektori i drugi) razmotrit će svaku predstavku te će, ako navode ocijeni osnovanim, tražiti izvješće od tijela javne vlasti te ga uputiti da hitno otkloni utvrđene nezakonitosti. Podnesena predstavka može biti poticaj za provedbu inspekcijskog nadzora. O aktivnostima i mjerama poduzetima po predstavci podnositelj će biti obaviješten.

U dana .

Srdačan pozdrav,

Obrazac nije potrebno vlastoručno potpisati i može se dostaviti digitalnim putem na email adresu Povjerenika za informiranje (npr. ispisati u PDF datoteku i priložiti u email).