Prigovor jer tijelo nije objavilo na webu podatke o unutarnjem ustrojstvu

Dozvola: CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)

Objavljeno: (uredi)

Predstavka na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama

P R E D S T A V K A

Izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti . Bilo tko može podijeti predstavku. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §3 članka 10. stavka 1. točka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer nisu objavili na svojim internetskim stranicama informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt. Podnositelj predstavke navodi kao razlog predstavke kršenje zakonske obveze jer na svojim internetskim stranicama ne objavljuje informacije o unutarnjem ustrojstvu.

Povjerenik odnosno ovlašteni službenici u Uredu povjerenika (inspektori i drugi) razmotrit će svaku predstavku te će, ako navode ocijeni osnovanim, tražiti izvješće od tijela javne vlasti te ga uputiti da hitno otkloni utvrđene nezakonitosti. Podnesena predstavka može biti poticaj za provedbu inspekcijskog nadzora. O aktivnostima i mjerama poduzetima po predstavci podnositelj će biti obaviješten.

U dana .

Srdačan pozdrav,

Obrazac nije potrebno vlastoručno potpisati i može se dostaviti digitalnim putem na email adresu Povjerenika za informiranje (npr. ispisati u PDF datoteku i priložiti u email).